Arti Kata ejaan Kamus Bahasa Indonesia Inggris Translate dan Terjemahan

Arti Kata ejaan dalam Kamus Indonesia ke Inggris. Terjemahan/translate maksud kata definisi pengertian makna dan Bahasa Inggris dari arti kata ejaan.

Arti Kata ejaan

ejaan: spelling, orthography

Related Words

ejaan:
spelling, orthography
kegerejaan:
ecclesiastical, concerning the church.
735
Ejaan:
eja.an
Nomina (kata benda) kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca

Ejaan Etimologis:
eja.an etimologis
ejaan kata yang menekankan segi historisnya dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan secara fonetis

Ejaan Fonemis:
eja.an fonemis
ejaan yang menggambarkan tiap fonem dalam bahasa dengan satu lambang secara konsisten, misalnya ejaan Suomi dan ejaan Turki

Ejaan Fonetis:
eja.an fonetis
ejaan yang menggambarkan tiap varian fonem atau bunyi dengan satu lambang, misalnya ejaan Melayu sistem Wilkinson

Ejaan Melindo:
eja.an Melindo
sistem ejaan Latin yang termuat dalam Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia (Melindo) tahun l959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan di Persekutuan Tanah Melayu, sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan

Ejaan Pembaharuan:
eja.an Pembaharuan
sistem ejaan yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan E. Katoppo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan

Ejaan Republik:
eja.an Republik
ejaan Suwandi

Ejaan Suwandi:
eja.an Suwandi
sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr. Soewandi No. 264/Bhg. A tanggal 19 Maret 1947 yang merupakan penyederhanaan atas Ejaan van Ophuysen, antara lain, adalah perubahan oe menjadi u, sistem ini menjadi ejaan resmi sampai tahun 1972

Ejaan Van Ophuysen:
eja.an van Ophuysen
sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam Kitab Logat Melajoe tahun 1901 oleh Ch.A. van Ophuysen, yang merupakan ejaan Latin resmi pertama di Indonesia (buku ini disusun dengan bantuan Engku Nawawi glr. St. Makmur dan M. Taib St. Ibrahim)

Ejaan Wilkinson:
eja.an Wilkinson
ejaan Latin resmi yang pertama untuk bahasa Melayu di Semenanjung Malaya yang disusun oleh R.J. Wilkinson (1904); ejaan Wilkinson yang Disempurnakan sistem ejaan bahasa Indonesia yang sebagian besar sama dengan sistem ejaan Malaysia, yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden No. 57 tanggal 16 Agustus 1972 dan yang sekarang menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia, perbedaannya dengan Ejaan Suwandi, antara lain, adalah huruf j menjadi y, dj menjadi j, nj menjadi ny, ch menjadi kh, tj menjadi c, dan sj menjadi sy

5047Kembali

Arti Kata Lainnya

wae: 1 (Sunda) also, even. 2 (Java) only.
residu: residue
suster: 1 Catholic nun. 2 term of reference and address for a female nurse. suster-an convent.
tar-tar: sound of repeated pistol fire.
gaduh: noisy, boistereous, rowdy, tumult
proposal: proposal
intrusi: intrusion
kepincangan: lameness, defect, imbalance
minicar: /minikar/ k.o. three-wheeled motorized taxi.
eksit: exit